Dret tributari

servicio-01

DRET TRIBUTARI

Assessorament i planificació fiscal, tant a persones físiques com a persones jurídiques

 

  • Planificació fiscal en la constitució i/o la dissolució de comunitats de béns, tant d’origen hereditari com d’altres inter vivos (divisió de cosa comuna, patrimonis conjugals).
  • Estructuració i/o reorganització de grups empresarials. Optimització de la seva tributació, tant a escala d’imposició directa com indirecta.
  • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions no dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors. Aplicació, si escau, del règim fiscal especial.
  • Assistència davant de qualsevol procediment de comprovació i d’inspecció tributària.