Dret civil, immobiliari i de la construcció

servicio-05

DRET CIVIL, IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

 

  • Assessorament en compravendes, arres i permutes. Arrendaments immobiliaris. Divisió de cosa comuna. Constitució i alliberament de drets reals (penyores, servituds, censos, hipoteques, usdefruits, drets d’ús i d’habitació, etc.).
  • Gestió d’arrendaments i compravenda d’immobles.
  • Estudis sobre situació registral d’immobles.
  • Assessoraments en declaracions d’obra nova i divisió en propietat horitzontal.
  • Assessorament en relació amb propietat horitzontal (comunitats de propietaris). Impugnació d’acords.
  • Contractes d’execució d’obra i de serveis.
  • Estudis de reclamacions de responsabilitat contractual i extracontractual.
  • Reclamacions de deutes.
  • Dret de successions: planificació, testaments, pactes successoris, herències, diferències entre hereus, llegítimes, divisions d’herències.