Dret de família

DRET DE FAMÍLIA

 

  • Assessorament legal davant de crisis matrimonials.
  • Separacions, divorcis, convivència de parella estable.
  • Procediments de mutu acord i contenciosos.
  • Conveni, pla de criança. Guarda i custòdia, règim de visites o estades. Pensió d’aliments, pensió compensatòria, pensió per desequilibri econòmic. Atribució de l’ús del domicili familiar.
  • Divisió de cosa comuna.
  • Controvèrsies de la pàtria potestat, incompliment de sentències.
  • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • Procediment sobre capacitat de les persones: sol·licitud de declaració judicial d’incapacitació.
  • Institucions tutelars: tutela, curatela, figura de l’assistent, patrimoni protegit.