Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Tramitació i gestió documental:

Tramitació i gestió de tota mena de declaracions tributàries (IRPF, impost sobre el patrimoni, impost de societats, IVA, impost sobre successions i donacions, ITP, etc.).

Tramitació i gestió d’escriptures i de documents, liquidació d’impostos (Generalitat, ajuntaments, etc.) i la seva inscripció en els registres públics corresponents (Registre Mercantil, Registre de la Propietat, Civil, etc.).

Dipòsit de comptes anuals i legalització de llibres de comptabilitat davant del Registre Mercantil.

 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona