Cambio Castellano Mapa Web Imprimir Web
  Àrees d’exercici professional...

 

 

 
Dret mercantil i societari
Dret tributari
Dret laboral i de la Seguretat Social
Dret civil, immobiliari i de la construcció
Dret de família
Dret processal
Arbitratges de dret privat
Assessorament comptable
Tramitació i gestió documental
Assessorament econòmic i gestió immobiliària
 
   
 

Dret tributari:

Assessorament i planificació fiscal, tant a persones físiques (empresaris, professionals i particulars) com a persones jurídiques. Estudi de les possibles opcions per a l’optimització de la càrrega fiscal en cadascun dels conceptes impositius que siguin d’aplicació.

Estructuració i/o reorganització de grups empresarials familiars. Optimització de la seva tributació, tant a escala d’imposició directa (IRPF, impost de societats, impost sobre successions i donacions) com indirecta (IVA, impost sobre transmissions patrimonials).

Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries i de branca d’activitat, bescanvi de valors). Aplicació, si escau, del règim fiscal especial.

Assistència davant de qualsevol procediment de comprovació i inspecció tributària.

 
Av. Diagonal 558 5è. 2a
08021 Barcelona